ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ตามรายละเอียด ดังนี้:

  1. ข้าพเจ้าจะไม่ขอรับคืน ไม่ขอโอนกรรมสิทธิ์ หรือขอแลกเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าธรรมเนียม การศึกษาที่ข้าพเจ้าได้ชำระแล้วในทุกกรณี โดยรายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศและระเบียบของสถาบันฯ
  2. ผลงานออกแบบและผลิตภัณฑ์ที่นักศึกษาได้จัดทำขึ้นระหว่างการศึกษากับสถาบันฯ ภายในหลักสูตรหรือกิจกรรมภาคบังคับใต้หลักสูตรชองสถาบันฯ ลิขสิทธิ์ในผลงานจะตกเป็นของนักศึกษาผู้ออกแบบและผลิตผลงานนั้น
  3. ค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าธรรมเนียมการศึกษา ยังไม่รวมค่าวัสดุอุปกรณ์หนังสือส่วนตัวของนักศึกษาที่ต้องใช้ในการเรียนออกแบบหรือใช้ในกิจกรรมภาคบังคับภายใต้หลักสูตรของสถาบันฯ
  4. สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตร และรายละเอียดหลักสูตร รวมถึงอาจารย์ผู้สอน กำหนดการ ตารางเรียน กฎ ระเบียบ เงื่อนไข ประกาศ ตลอดจนรายละเอียดต่างๆ ของสถาบันฯ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า ข้อมูลที่ระบุไว้ในใบสมัครและเอกสารที่ข้าพเจ้าให้ไว้ประกอบการสมัครเรียนกับทางสถานบันฯ เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามความจริงทุกประการ หากสถาบันฯ พบว่า ข้อมูลหรือเอกสารที่ข้าพเจ้าให้ไว้ประกอบการสมัครเป็นข้อมูลเท็จไม่ถูกต้องตามความจริง ข้าพเจ้ายินดีให้สถาบันฯยกเลิกการสมัครเรียน และยินดีให้สถาบันฯ ริบเงินค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าธรรมเนียนการศึกษาที่ข้าพเจ้าได้ชำระให้แก่สถาบันฯ แล้ว และข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหาย ค่าเสียโอกาสที่เกิดขึ้นกับสถาบันฯ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น

ยืนยัน